Упутство за матурски испит

0
1074

Након завршеног четвртог разреда ученици полажу матурски испит који се састоји из три дела:

Испит из српског језика – састоји се из писменог састава који оцењује комисија.

Изборни предмет – кандидати бирају од понуђених предмета један предмет . На испиту ученик извлачи цедуљу са 3 питања и усмено одговара након чега комисија даје оцену.

Практични рад – кандидат бира матурски практичан рад.  По завршетку рада исти се предаје у штампаној и електронској форми предметном професору на преглед. Ако рад задовољава кандидат излази на испит где пред комисијом брани практични рад и добија оцену.

Оцена на матурском испиту се формира као просечна оцена ова три испита и уписује се на диплому, а такође и назив практичног рада. По положеном матурском испиту матуранти добијају диплому.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА

За матурски практичан рад могу се изабрати следећи предмети:

          – програмирање

          – рачунари

          – основе аутоматског управљања

          – рачунарске мреже и комуникације

Изборни предмети могу бити:

          – математика

          – електрична мерења и мерења у електроници

          – електроника I и II

          – програмирање

          – рачунари

          – основе аутоматског управљања

          – рачунарске мреже и комуникације

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА

За матурски практичан рад могу се изабрати следећи предмети:

         – основе аудиотехнике             

          – основе видеотехнике

          – производња мултимедијалног садржаја

          – примењена аудио и видео техника

          – софтверски мултимедијални алати

Изборни предмети могу бити:

          – математика

          – основе аудиотехнике

          – основе видеотехнике

          – производња мултимедијалног садржаја

          – примењена аудио и видео техника

          – софтверски мултимедијални алати

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ УПРАВЉАЊА

За матурски практичан рад могу се изабрати следећи предмети:

          – електричне машине са испитивањем

          – електричне инсталације и осверљење

          – управљање електромоторним погоном

          – електрично покретање

          – микроконтролери

          – програмабилни логички контролери

Изборни предмети могу бити:

          – математика

          – електрична мерења и мерења у електроенергетици

          – електроника и енергетска електроника

          – електричне машине са испитивањем

          – управљање електромоторним погоном

          – електрично покретање

          – микроконтролери и програмабилни логички контролери

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА РАСХЛАДНЕ И ТЕРМИЧКЕ УРЕЂАЈЕ

За матурски практичан рад могу се изабрати следећи предмети:

          – електротермички уређаји

          – расхладни уређаји

          – основе аутоматског управљања

Изборни предмети могу бити:

          – математика

          – електрична мерења и мерења у електроенергетици

          – електроника и енергетска електроника

          – електричне машине са испитивањем

          – електромоторни погон

          – електротермички уређаји

          – расхладни уређаји

          – основе аутоматског управљања

 ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ENERGETIKE

Задатак за матурски практични рад ученик бира из следећих предмета:

          – Електричне инсталације и осветљење

        – Пројектовање електричних инсталација и осветљeња

         – Обновљиви извори енергије

        – Електричне мреже

        – Електична постројења

        – Електичне машине

        – Основе аутоматског управљања 

Изборни предмети могу бити:

         – Математика

         – Мерења у електроенергетици и електична мерења

         – Електроника у енергетици

         – Електричне инсталације и осветљења

         – Електричне мреже

        – Електрична постројења

        – Електричне машине

        -Основе аутоматског управљања

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

За матурски практичан рад могу се изабрати следећи предмети:

        – Системи преноса

       – Комутациона техника

       – Телекомуникационе мреже и терминали

       – Рачунарске мреже

Изборни предмети могу бити:

       – Математика

       – Електрична мерења и ТК мерења

       – Електроника и материјали и Електроника ИИ

       – Системи преноса и Основе технике дигиталног преноса

       – Системи преноса и Теорија телекомуникација

ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ВИСОКОГРАДЊУ

За матурски практичан рад могу се изабрати следећи предмети:

          – разрада пројекта

          – кућне инсталације

          – префабриковано грађење

Изборни предмети могу бити:

          – математика

          – физика

          – страни језик

          – организација грађења

          – бетон

ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА НИСКОГРАДЊУ

За матурски практичан рад могу се изабрати следећи предмети:

          – путеви

          – железнице

          – мостови

Изборни предмети могу бити:

          – математика

          – физика

          – страни језик

          – организација грађења

          – бетон