Електротехничар енергетике

Да би потрошачи непрекидно добијали електричну енергију одговарајућих карактеристика, уз економичну цену преноса и максималну заштиту људи и објеката, својим радом доприносе електротехничари енергетике!

Електротехничари енергетике баве се пословима у вези с производњом, преносом и дистрибуцијом електричне енергије. Раде у електранама за производњу електричне енергије, у разводним постројењима и трафостаницама те у објектима за контролу и одржавање електричних водова и мрежа. У електрани управљају и надзиру рад генератора, енергетских трансформатора и сл. У електранама с даљинским аутоматским управљањем и регулацијом главни им је посао праћење података на командној табли, односно командном пулту. Ако дође до одступања контролисаних карактеристика (снаге, напона и сл.) правовремено морају предузети одговарајуће мере. Електротехничари енергетике раде и на одржавању електричних машина у електроенергетском постројењу. Планирају и израђују техничку документацију ремонта целог постројења.

Електротехничар енергетике оспособљава се за обављање следећих послова:

  • учешће у пројектовању трафо-станица
  • учешће у пројектовању електричних мрежа ниског и високог напона
  • учешће у пројектовању електричних инсталација
  • рад у испитним лабораторијама
  • мерење и контрола заштите и уземљења
  • одржавање и ремонт електричне опреме, мрежа и постројења

Будући електротехничар енергетике мора бити прецизан и савестан у раду, сналажљив у непредвиђеним ситуацијама, способан за техничко и аналитичко решавање проблема.

Са завршеном средњом електротехничком школом четворогодишњег трајања и положеним матурским испитом, добија се сведочанство електротехничара енергетике.Наставак школовања је могућ на свим смеровима електротехничког факултета, а на смеровима Електроенергетика и Енергетска електроника и машине нарочито.

Преузми:
Наставни план и програм рада

Електротехничар енергетике од школске 2018/19